Koenigsegg Jesko Absolut 太猛了,改寫了0~400km~0 的最快記錄,只需要28.27秒😱😱😱,記錄如下: 0-400km 18.82秒 0~250mile 19.20秒 0~400km~0 28.27秒 0~250mile~0 27.84秒 Koenigsegg Jesko Absolut 最大馬力有1280匹,如果使用生質酒精燃料則有1600匹,最大扭力有153kgm。 Jesko跟Jesko Absolut 的差別在有沒有大尾翼,因為一個跑尾速,一個要抓地力!

留言 (0)